Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces

„Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” to projekt skierowany do 40 dziewcząt i chłopców kształcących się w kierunkach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista. Uczniowie odbędą zagraniczny staż we Włoszech. Organizacją pobytu zajmie się firma IFOM z Bolonii. Realizacja staży nastąpi w dwóch turach: 07.01.2018 - 03.02.2017 oraz 13.01.2019 - 09.02.2019. W każdej turze mobilności weźmie udział 20 osób.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych uczniów. Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom podwyższenie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych, wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, wymiany doświadczeń, porównania posiadanej wiedzy, nawiązania międzynarodowych kontaktów. Uczestnicy projektu nabędą też lub podniosą swoje kompetencje osobiste i społeczne oraz językowe. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich, propagowania postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur.

Projekt przyniesie korzyści także szkole. Stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej. Przede wszystkim da możliwość poprawy oferty edukacyjnej oraz uzyskania przez szkołę renomy instytucji nowoczesnej i dynamicznej.

Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. Wsparcie z języka angielskiego pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe. Szkoła zaplanowała także kilka godzin zajęć z języka włoskiego, które pozwolą na przybliżenie uczniom podstawowego słownictwa i zwrotów używanych w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego będzie zapoznanie uczniów z historią Włoch, ich kulturą, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi. Wsparcie pedagogiczne będzie miało z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, zasadami aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, komunikacji interpersonalnej.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Pani dyrektor Beata Fidor, koordynatorem i współtwórcą projektu jest Pani Iwona Krzaczyńska, koordynatorem Anna Sorn-Wodecka, a nauczyciele biorący udział w projekcie: Anna Konieczna, Grzegorz Stępień, Karol Piwowarczyk, Marcin Lis, Piotr Muszczyński oraz Pani psycholog Grażyna Kowalczyk. Realizacja projektu przyniesie korzyści nie tylko uczniom, ale i szkole, ponieważ stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej oraz da możliwość poprawy oferty edukacyjnej oraz uzyskania renomy nowoczesnej dynamicznej szkoły.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Ekonomik zakończył właśnie pierwszą turę mobilności, w której wzięło udział 20-stu uczniów w zawodzie technik informatyk. Uczestnicy przebywali w Bolonii we Włoszech i wzięli udział w stażach/praktykach w firmie przyjmującej IFOM , OL3 Solutions S.r.l.a Sucio Unico oraz w Primium Marketing. Realizacja projektu umożliwiła jego uczestnikom podwyższenie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych, wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, wymiany doświadczeń, porównania posiadanej wiedzy, nawiązania międzynarodowych kontaktów. Uczniowie nabyli i poprawili swoje kompetencje osobiste, społeczne oraz językowe. Dzięki zorganizowanym w ramach projektu wycieczkom do Wenecji, Florencji i Verony młodzież miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich oraz propagowania postaw szacunku wobec innych kultur.