Temat: Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Na rok szkolny 2019/2020 szkoła prowadzi nabór na nastepujących kierunkach kształcenia:

TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK TELEINFORMATYK

Aby zobaczyć dokładny opis poszczególnych kierunków kliknij na wybrany zawód
Informacje dla kandydatów po GIMNAZJUM

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Końskich znajdziesz klikając na poniższy link

ZOBACZ REGULAMIN

Podanie do szkoły do pobrania

POBIERZ PODANIE

Informacje dla kandydatów po SZKOLE PODSTAWOWEJ

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Końskich znajdziesz klikając na poniższy link

ZOBACZ REGULAMIN

Podanie do szkoły do pobrania

POBIERZ PODANIE

Szczgółowych informacji udziela sekretariat i dyrektor szkoły w godz. 8.00-15.00, tel./fax. 41 372 34 68

Dokumenty składane przez kandydata:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ściągnąć klikając na odpowiedni link powyżejPOBIERZ PODANIE) w terminie od godz.9.00 13 maja do godz. 15.00 25 czerwca 2019r. .
  Wniosek musi być podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Od 21 czerwca 2019r. od godz. 9.00 do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez absolwentów gimnazjów oryginałów świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Do 15 lipca 2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 4. 16 lipca 2019 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz list oczekujących na przyjęcie do szkoły.
 5. Do 24 lipca 2019r. do godziny 15:00 - przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu o ile nie zostały dostarczone wcześniej.
 6. 25 lipca 2019r. do godziny 15:00 - ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych klas i kandydatów nieprzyjętych, oraz podanie informacji o wolnych miejscach
 7. Od 26 lipca 2019r. od godziny 9:00 do 29 sierpnia 2019r. do godziny 15:00 - postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczniów w roku szkolnym 2019/2020
 8. Kartę zdrowia i kartę szczepień,
 9. Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,
 10. Kandydaci do szkół zawodowych, dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu/skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły.
 11. Kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 12. Kandydaci posiadający określone osiągnięcia indywidualne dołączają opinie placówki potwierdzające te osiągnięcia,
 13. Kandydaci – laureaci oraz uczestnicy konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego powinni załączyć zaświadczenia wydane przez wojewódzką komisję konkursową