Podsumowanie projektu edukacyjnego

W środę 11 maja 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich odbyło się uroczyste podsumowanie szkolnego projektu interdyscyplinarnego „Edukacja zawodowa w praktyce”. Uczniowie, którzy od października ubiegłego roku uczestniczyli w realizacji zadań projektu, mogli wreszcie pochwalić się swoimi dokonaniami.

O godzinie 900 zgromadzili się zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie z klas 1TIT, 2TIT i 3TIT. Uroczystość poprowadzili Tomasz Barański i Tobiasz Stoszewski z 3 TIT.

Po powitaniu wszystkich obecnych prowadzący poprosili o zabranie głosu panią Dyrektor Jolantę Gregorczyk. W swoim przemówieniu pani Dyrektor przedstawiła główne cele projektu: rozwój praktycznych umiejętności zawodowych młodzieży, doskonalenie wykorzystania przez uczniów nowoczesnych narzędzi technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron, co jest nieodzowną cechą na współczesnym rynku pracy i wielką zaletą w planowaniu własnej kariery zawodowej. Następnie pani Dyrektor podkreśliła korzyści jakie z uczestnictwa w projekcie wynieśli sami uczniowie oraz nasza szkoła. Jest to doposażenie placówki w nowoczesnych sprzęt komputerowy i multimedialny, co znacznie pomogło w realizacji uczniowskich zadań zawodowych oraz podniosło efektywność i atrakcyjność procesu kształcenia nie tylko z przedmiotów zawodowych. Na zakończenie pani Dyrektor zaprosiła do obejrzenia prac jakie zespoły uczniowskie wykonały pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich pan Krzysztof Stachera. Nasz gość przedstawił działania podjęte w ramach projektu przez wszystkie uczestniczące w nim szkoły z terenu powiatu koneckiego. Podkreślił również znaczenie znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju własnej kariery zawodowej na współczesnym rynku pracy.

Jako ostatni przemawiał koordynator projektu szkolnego pan profesor Karol Piwowarczyk. Podziękował wszystkim, których działania przyczyniły się do sukcesu całego przedsięwzięcia: organizatorom projektu ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Starostwu Powiatowemu w Końskich, organizatorom praktyk zawodowych oraz dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich. Miłe słowa padły również pod adresem nauczycieli opiekujących się uczniami: pani profesor Grażyny Zbroja, pana profesora Jarosława Ciszka i pana profesora Krzysztofa Orlińskiego. Przemawiający podziękował także wychowawczyni klasy 1TIT pani profesor Jolancie Durlik za opiekę nad uczniami podczas warsztatów w Wólce Milanowskiej. A w szczególności pan profesor Karol Piwowarczyk podziękował tym, bez których projekt nie mógłby się odbyć - uczestniczącym w nim uczniom. Podkreślił zaangażowanie młodzieży naszej szkoły w pracę oraz wysoki poziom wykonanych zadań.

Prowadzący kolejno zapowiadali prezentacje prac wykonanych przez poszczególne zespoły uczniowskie. Uczniowie przedstawili swoje osiągnięcia w postaci prezentacji multimedialnych, filmów instruktażowych, dokumentacji technicznej oraz witryn internetowych. Wszystkie prace bardzo się podobały i zostały nagrodzone gromkimi oklaskami. Po prezentacji wyników zadań zawodowych prowadzący podziękowali wszystkim przybyłym i zaprosili ich na poczęstunek przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani profesor Ewy Spychał i pani profesor Małgorzaty Muszczyńskiej.


Strona główna projektu