Temat: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła w listopadzie 2017 r. realizację projektu pn.: ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY - KONTYNUACJA dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt dofinansowany w 95% (Pozostałe 5% to wkład własny w postaci sal lekcyjnych).

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2019

Budżet projektu: 1 995 060,00 PLN
Wkład własny: 99 840,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 895 220,00 zł

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 230 uczniów. Szkoły te kształcące w dziedzinie technik hotelarstwa zostaną doposażone w nowoczesne pracownie hotelarskie i gastronomiczne. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach zawodowych, doradztwie oraz w kursach z kompetencji kluczowych. 30 %, tj. 69 osób uczniów weźmie udział w płatnych stażach u pracodawców świętokrzyskich. Natomiast 37 nauczycieli z tych szkół uzupełni wykształcenie i wiedze w zakresie nowoczesnych specjalizacji.

Wsparciem zostanie objętych 230 uczniów i 37 nauczycieli z 4 szkół woj. świętokrzyskiego:

  1. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
  2. Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich
  4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Zasięg projektu jest na tyle duży, że częściowo rozwiązuje problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry dla branży hotelarsko turystycznej, która należy do inteligentnych specjalizacjach województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w zajęciach z kompetencji kluczowych tj. kompetencje matematyczne, kompetencje językowe, oraz kompetencje społeczne.

Wśród szerokiej oferty kursów zawodowych dla uczniów znalazły się między innymi szkolenia barmańskie, kelnerskie, baristyczne, obsługi recepcji, obsługi gości targowo-kongresowych, obsługi programów hotelowych, kursy turystyki prozdrowotnej, ale też tak unikalne jak kurs carvingu, kurs somelierski czy szkolenie cukiernicze.

Oferta doskonalenia zawodowego młodzieży skierowana jest wyłącznie na praktyczną stronę kształcenia, czego brakuje podstawie programowej kształcenia w zawodach. Projekt pozwoli na podniesienie poziomu wykształcenia świętokrzyskiej kadry nauczycielskiej, która będzie miała możliwość skorzystać z nieodpłatnego uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresu organizacji i zarządzania w hotelarstwie, turystyce i gastronomii. Młodzież dodatkowo otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego każdemu uczestnikowi zostanie opracowany indywidualny plan doradczy. Każda ze szkół w ramach wsparcia otrzyma doposażenie sal do zajęć zawodowych, w zależności od zapotrzebowania: sale gastronomiczne, hotelarskie, recepcyjne, komputerowe, obsługi ruchu turystycznego itp.

ZAKRES PROJEKTU: