Współpraca z uczelniami

Umowa Patronacka o utworzeniu klas patronackich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich w dniu 25.10.2019 r. zawarł Umowę Patronacką z Politechniką Świętokrzyską. W ramach realizacji umowy Politechnika obejmuje Patronatem dydaktycznym klasy o profilu technik informatyk.

W ramach współpracy Uczelni z Naszą Szkołą utworzono Klasy patronackie o profilu informatycznym. W klasach tych, wprowadzane są wybrane zagadnienia z obszaru informatyki oraz teleinformatyki. Zajęcia profilowane prowadzone są w oparciu o renomowane, certyfikowane materiały Akademii Sieci Cisco, dzięki czemu Uczniowie dostają możliwość zdobycia swoich pierwszych certyfikatów z branży IT. Uczniowie wprowadzani są w zagadnienia technologii ICT, które w okresie późniejszym będą mogli skutecznie i w bardzo ciekawy sposób rozwijać podczas studiów na kierunku Teleinformatyka w Politechnice Świętokrzyskiej.

Politechnika Świętokrzyska ponadto deklaruje pomoc i konsultacje, wsparcie nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zapraszanie kadry dydaktycznej oraz uczniów Szkoły do udziału w organizowanych przez Politechnikę wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym, inicjowanie i wspieranie podejmowanych przez Szkołę przedsięwzięć służących popularyzacji nauki.


Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Celem głównym współpracy jest realizacja projektu „Staż dobry start” , którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia, doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz doposażenie szkoły poprzez realizację:

  • kursów zawodowych rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy dla 100% uczniów w projekcie,
  • warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej dla 100% uczniów w projekcie,
  • staży u pracodawców dla 100% uczniów w projekcie,
  • szkolenie zawodowe dla nauczycieli,
  • doposażenia pracowni zawodowych w nowoczesne narzędzia dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia praktycznego.

Uczelnia ta także organizuje wyjazdy na wykłady, zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, a także udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym.


Projekt „Świętokrzyskie Mistrzostwa Ekonomiczne”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich od 31 października 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. bierze udział w projekcie Staropolskiej Wyższej Szkoły w Kielcach pn. „Świętokrzyskie Mistrzostwa Ekonomiczne”, projekt ten jest realizowany wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Staropolska Wyższa Szkoła gwarantuje wsparcie merytoryczne oraz pomoc w otwarciu „Szkolnego Klubu Pieniądza”- doposażenie. Przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych dla uczniów, przeprowadzenie seminariów z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego dla dorosłych, organizację dwóch konkursów ekonomicznych – wiedzy pn. „Świętokrzyski Mistrz Ekonomii” i plastycznego pn. „Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta”.

Celem głównym projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych oraz rozwój ich umiejętności rynkowych jako konsumentów i potencjalnych biznesmenów. Przygotowywanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w roli konsumenta na rynku poprzez cykl warsztatów poświęconych prawom i obowiązkom konsumenta. Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego młodzieży na rynku poprzez edukację z zakresu rozpoznawania autentyczności banknotów oraz monet będących w obiegu, zagrożeń związanych z transakcjami on-line i użyciem pieniądza elektronicznego, a także racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Upraktycznianie toku nauczania młodzieży w zakresie przedsiębiorczości poprzez cykl warsztatów przygotowujących do efektywnego prowadzenia własnego biznesu. Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji na rynku finansowym wśród młodzieży poprzez popularyzację wiedzy na temat piramid finansowych i baniek spekulacyjnych, prezentację dobrych praktyk początkującego inwestora, a także nabycie praktycznych umiejętności weryfikacji ofert instytucji bankowych i parabankowych.


Udział w projekcie
„Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branży ekonomiczno-administracyjnej”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu w latach 01.01.2019 – 31.12.2020 i wziął udział w projekcie „Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branży ekonomiczno-administracyjnej”

Celem głównym było opracowanie przykładowego programu nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej, przykładowej organizacji zajęć dla uczniów, propozycji działań związanych z zapoznaniem uczniów z nowymi technikami w branży, przykładowych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu.