Egzamin zawodowySzkoła organizuje egzaminy zawodowe we wszystkich innych kwalifikacjach po złożeniu przez uczniów / absolwentów deklaracji przystąpienia do egzaminu na 4 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.


Osoba, która posiada:
– świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie,
– świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wystawiony przez OKE.

Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na podstawie przekazanego przez dyrektora szkoły do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (w terminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) wykazu absolwentów szkoły wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole.

Dla absolwentów z lat poprzednich, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek absolwenta, złożony do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wydania dyplomu.